Контактни и регистрационни данни на фирмата

“HYPO NOE First Facility”
ООД упълномощено (и) да представлява фирмата лице (а):
Магистър Вера Футер Меерингер,
инж. магистър Карл Гернгрос

Фердинандщрасе 4
А-1020 Вена

Тел.: +43 1 614 24
Mail: office(at)firstfacility.at


Търговски регистър - / Номер на фирмената книга

FN 88229z

UID [Идентификационен номер за данъка върху оборота] –
номер: ATU 3687 1603

Надзорно ведомство:
Ведомство по надзора на предприемачеството
(Магистрат на града Виена)

Предприемачество:
Услуги в автоматизираната обработка на данните и информационната техника