ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ФЪРСТ ФАСИЛИТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Настоящата Политика за защита на личните данни се предоставя на основание чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗЛД) и Закона за защита на личните данни.

Ние, “Фърст Фасилити България” ЕООД (“Фърст Фасилити“), Ви уведомяваме, как обработваме Вашите лични данни и какви са Вашите права, според законодателството за защита на личните данни.

Съдържанието и обхватът на конкретната обработка на данните зависят от възложените от Вас, респективно приетите за изпълнение от нас, продукти и услуги.

1. Отговорно лице за обработката на данните

Фърст Фасилити България ЕООД,

ЕИК BG131452307,
със седалище и адрес на управление:
София 1407, бул. Н. Й. Вапцаров 55, Експо 2000
тел: +35929621384
e-mail: office.sofia@firstfacility.net

Можете да се свържете с нашия представител за защита на данните Яна Георгиева на:
тел: +359882421974
e-mail: yana.georgieva@firstfacility.net
Пощенски адрес: гр. София 1407, бул. Н. Й. Вапцаров 55, Експо 2000

2. Обработка на данни, цел, правно основание, предаване на данни, продължителност на съхраняване

2.1. Използване на фирмената страница

В случай че посещавате нашата фирмена страница (www.firstfacility.bg), ние обработваме някои от Ваши лични данни.

2.1.1 Категории на обработваните данни

В хода на дейността се събират следните лични данни:

 • дата и час на отваряне на отделни страници от нашата фирмена страница;
 • Вашия IP-адрес;
 • наименованието на изтеглен файл и момента на изтеглянето;
 • пренесеното количество данни;
 • дали изтеглянето е било успешно;
 • наименование и версия на употребения от Вас Web- браузер;
 • уеб-страницата (URL), която сте посетили;
 • някои видове „бисквитки“.

2.1.2 Цели на обработката на данните

Вашите данни се обработват за следните цели:

 • за осигуряване на оптимален достъп и функционалност на тази фирмена страница и свързаните с нея услуги;
 • за изготвяне на статистики за използването;
 • за установяване, предотвратяване и анализ на недоброжелателни атаки върху/срещу нашата уеб-страница.

2.1.3. Правно основание на обработката

Ние обработваме Вашите лични данни на основание

 • Вашето съгласие за обработка на Вашите лични данни (член 6, алинея 1, буква „а“ от ОРЗЛД;
 • на нашия легитимен интерес според член 6, алинея 1, буква «е» от ОРЗЛД, който се състои в това фирмената kr страница да е максимално удобна и сигурна за ползвателите и да се препятстват евентуални недоброжелателни атаки.

2.1.4. Предаване на Вашите лични данни

Детайлна уредба на предаването на личните данни се съдържа в т. 3 по-долу.

2.1.5. Продължителност на съхраняването

По правило събраните от нас данни се съхраняват до получаване на оттегляне на съгласието за тяхното предоставяне или до постъпване на искане за тяхното заличаване. Съхраняване след този момент може да се извърши на основание чл. 6, ал. 1, буква „е” от ОРЗЛД ако е необходимо, за да се изследват установени атаки срещу фирмената страница или ако е необходимо за изпълнение на наши законови задължения или до приключване на евентуални юридически спорове, при които данните могат да служат като доказателство.

Всички събрани лични данни ще бъдат незабавно и надлежно унищожени при отпадане на необходимостта от тяхното събиране и съхранение.

2.1.6. Бисквитки (Cookies)

„Cookie” е малък текстов файл, който се съхранява и/или прочита от вашия браузър на хард диска на вашето устройство от уебсайтовете, които посещавате. Cookies правят работата ви с уебсайтовете по-сигурна и бърза, като запомнят вашите предпочитания (например данните ви за регистрация и език), като изпратят информацията, която съхраняват, обратно към първоначалния уебсайт (first-party cookie) или към друг уебсайт, който ги е задал (third-party cookie).

Можете да блокирате или премахнете Cookies, като използвате вашия браузър или софтуера на трета страна, но е възможно това да ви попречи да използвате определени зони от уебсайта.

При определени случаи ние директно искаме вашето съгласие сайтът да използва Cookies посредством наше Cookies съобщение.

Ние употребяваме бисквитки (и то най-вече Universal Analytics и Google-Remarking), на фирма «Гугл Инк.» (“Google”), за да изготвяме анализи за използването на нашите уеб-страници. Ние можем да анализираме онлайн поведението по отношение на време, географско местонахождение, вид и операционна система на използваното устройство, употребени браузери и ползването на уеб-страниците. По такъв начин ние можем да оптимизираме информацията, предоставяна на ползвателите в зависимост от използваните от тях крайни устройства и браузери.

Генерираните чрез бисквитките данни за Вашето поведение при използване на тази уеб-страница се прехвърлят като правило върху един сървър на „Гугъл“ в САЩ и се съхраняват там. Посредством активирането на IP- анонимизирането върху тази уеб-страница, Вашият IP-адрес преди това се съкращава от „Гугъл“ в рамките на страните-членки на Европейския съюз или в други страни-членки на Спогодбата за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP-адрес се прехвърля върху сървър на „Гугъл“ в САЩ и се съкращава там.

Генерираните по такъв начин данни, включително Вашият съкратен IP-адрес в анонимизирана форма (последните четири позиции не се показват, при което е възможно само общо локализиране, но не и индивидуализиране), се пренасят върху нашия сървър и се запаметяват за цели на анализа. Те не се свързват с лични данни на конкретни лица. Данните относно за използването на тази уеб страница от Ваша страна не се предават на трети лица. Посочените по-горе бисквитки на „Гугъл“ остават запаметени върху Вашето крайно устройство докато Вие не ги изтриете.

2.2. Клиенти

Ние обработваме лични данни, които сме получили от Вас на законно основание във връзка с търговски отношения, както и такива, получени от публично достъпни източници (например имотен регистър, търговски регистър и др.).

2.2.1. Видове обработени данни

Имена, адресни данни, данни за контакт, данни за индивидуализация на лица и обекти по сключени или предстоящи договори.

Изброяването е примерно. То не следва да се разбира в смисъл, че
ние във всеки случай сме събрали и обработили всички от посочените по-горе Ваши данни. Ако Вие желаете да получите персонализирана справка за събраните Ваши лични данни, то Вие може да я изискате в рамките на Вашето право на получаване на информация според член 15 от ОРЗЛД.

2.2.2 Правно основание на обработката

За изпълнение на договорни и преддоговорни задължения (Член 6, алинея 1, буква „б“ от ОРЗЛД) - ние обработваме Вашите лични данни за изпълнението на договори за посредничество и за управление на недвижими имоти. Извън това ние обработваме Ваши лични данни в случай че това е наложително за сключването и изпълнението на договори, по които сте страна.

Ние съхраняваме и обработваме Ваши лични данни и за нуждите на изпълнение на наши законови задължения, съобразно Член 6, алинея 1, буква „в“ от ОРЗЛД.

2.2.3 Предаване на Ваши лични данни

Детайлна уредба на предаването на личните данни се съдържа в т. 3 по-долу.

2.2.4. Продължителност на съхранение

Ние ще съхраняваме Вашите посочени по-горе лични данни за посочените цели за времетраенето на търговското отношение (през целия период на действие на договора), а също и след този период, съобразно законовите задължения за съхранение на документация, посочени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за счетоводството и др., както и съобразно установените гаранционни и давностни срокове, определени в Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за устройство на територията и други.

2.3. Маркетингови дейности

2.3.1. Категории на обработени данни

Имена, адрес, електронен адрес, данни за личен контакт.

2.3.2. Цели на обработката

Вашите данни се обработват за следните цели:

 • Изготвяне на индивидуални и съгласувани с Вашите потребности предложения;
 • Покани за мероприятия на „Фърст Фасилити”;
 • Изпращане на информации във връзка с продукти и услуги (също така за цели на маркетинга) посредством телефонни обаждания, факс и електронна поща (E-Mail, SMS, месинджър)

2.3.3. Правно основание на обработката

 • При наличие на Ваше съгласие (Член 6, алинея 1, буква „а“ от ОРЗЛД) -
  когато ние обработваме Ваши лични данни въз основа на Вашето съгласие, то това съгласие определя целта и обхвата на обработката на данните. Съгласието може да се оттегли по всяко време, като оттеглянето прави недопустими по-нататъшното съхранение и обработка на данните.
 • Въз основа на наш легитимен интерес на основание член 6, алинея 1, буква „е“ от ОРЗЛД. Легитимният интерес на „Фърст Фасилити” съществува при необходимост от анализ на маркетинговите дейности и се изразява в измерване на ефикасността на нашите маркетингови дейности и в предлагането на подходящи продукти на определени получатели, съобразно индивидуалните им потребности;

 

Бихме желали да Ви обърнем внимание върху това, че имате право да искате тези данни да бъдат изтрити (право да бъдете забравени).

2.3.4. Предаване на Вашите лични данни

Детайлна уредба на предаването на личните данни се съдържа в т. 3 по-долу.

2.3.5. Времетраене на съхранението

Съхранението на Вашите лични данни, за които сте дали съгласие да бъдат събрани, се извършва до момента на постъпване на искане от Ваша стана те да бъдат изтрити.

Ние ще съхраняваме данните, необходими за защита на наши легитимни интереси или за изпълнение на наше законово задължение до момента, докато те са необходими, след което ще ги унищожим.

3. Предаване на Вашите лични данни

Ваши данни може да се препредават на свързани с „Фърст Фасилити” лица, които се нуждаят от тях за изпълнение на договорните и законовите си задължения, или ако това е необходимо за опазване на данните, както и в случай, че Вие предоставите съгласие за това.

Ние можем да бъдем задължени да предоставим Ваши лични данни на публични органи в случай, че е налице законово задължение за това.

4. Вашите права във връзка със събирането и обработката на лични данни

Според действащото законодателство Вие имате право:

 • да получите информация дали и кои отнасящи до Вас лични данни ние сме събрали и съхраняваме за Вас и да получите копия от тези данни;
 • да изисквате корекция, допълване или изтриване на Ваши лични данни, които се обработват погрешно или неправомерно;
 • да изисквате от нас да се ограничи обработката на Ваши лични данни, ако има основание за това;
 • при условията на ОРЗЛД да откажете обработката на Ваши лични данни като оттеглите даденото от Вас съгласие за събиране и обработка, като в този случай правомерността на обработката на данните до отказа остава незасегната;
 • да изисквате преносимост на данните;
 • да получите информация за самоличността на трети лица, на които се предават Ваши лични данни;
 • да подавате жалби пред компетентния орган за защита на личните данни - Комисия за защита на личните данни - Адрес:София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, имейл: kzld@cpdp.bgр, интернет страница: www.cpdp.bg

5. Отказ от съгласиe

Всяко предоставено от Вас съгласие за събиране и обработка на предоставени от Вас лични данни може по всяко време (писмено или електронно) да бъде оттеглено, като поискате данните да бъдат заличени. Оттеглянето следва да бъде отправено до фирма “Фърст Фасилити”, респективно до представителя по защита на личните данни.

Отказът има действие за в бъдеще, което означава, че извършената преди неговото представяне обработка остава незасегната.

Заличаването се извършва при спазване на изискванията на Член 17 от ОРЗЛД.

6. Възражение

Обръщаме внимание върху това, че имате правото, по всяко време да възразите срещу обработката на Вашите лични данни, които ние обработваме въз основа на наши легитимни интереси, включително и при извършване на профилиране. В този случай „Фърст Фадилити” ще преустанови занапред обработката на данните, освен ако са налице убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Ако се обработват Ваши лични данни за целите на директния маркетинг, то вие имате право по всяко време да възразите срещу обработката.

7. Задължение за предоставяне на данни

Онези лични данни, които са необходими за изпълнението на вече сключени договори или които ние сме длъжни да събираме по закон трябва да ни бъдат задължително предоставени. В случай че Вие не желаете да ги предоставите, то ние не можем да встъпим в търговски правоотношения с Вас, респ. ще бъдем принудени да прекратим вече сключени договори, поради обективна невъзможност за тяхното изпълнение.